Přeskočit na obsah

Daňové a účetní novinky vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku

Daňové a účetní novinky vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku

Dne 12. prosince 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 349/2023 Sb., který je označován jako tzv. konsolidační (či ozdravný) balíček. Zákon, který je součástí projektu konsolidace veřejných financí, mění celkem 65 právních předpisů, mimo jiné z oblasti daní, účetnictví a auditu. Zákon jako celek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 (s některými výjimkami). Stručný přehled Vám přinášíme v tomto vydání našeho newsletteru.

 

  1. Změny v daních z příjmů a v oblasti pojistného na sociální a zdravotní pojištění

 

Zrušení, resp. změna řady osvobození od daně z příjmů fyzických osob

V oblasti daně z příjmů fyzických osob dochází ke zrušení celé řady osvobozených příjmů. Od roku 2024 se například ruší obecné osvobození příjmů v podobě cen z veřejné soutěže, z reklamní nebo sportovní soutěže, dále státního příspěvku na stavební spoření, kurzových zisků při směně peněz z nepodnikatelských účtů vedených v cizí měně nebo výher z loterií, tombol a hazardních her (dnes osvobozeno do výše 1 mil. Kč). Neznamená to však, že tyto příjmy by byly „od první koruny“ zdaňovány, neboť ve skupině tzv. ostatních příjmů (kam se budou zahrnovat mimo jiné i tyto příjmy) se zavádí obecný limit 50 tis. Kč za zdaňovací období, do kterého budou jednotlivé druhy příjmů od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Mimo jiné tímto pravidlem dochází ke zvýšení limitu osvobozených příjmů z tzv. příležitostných činností z 30 tis. Kč na 50 tis. Kč za zdaňovací období.

 

Zásadní novinkou je limitace osvobození příjmů z úplatného převodu (prodeje) podílu v obchodní korporaci nebo cenného papíru. V tomto případě s účinností až od 1. ledna 2025 bude příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci nebo cenného papíru (při splnění standardních tzv. časových testů) osvobozen od daně z příjmů fyzických osob jen do částky 40 mil. Kč ve zdaňovacím období. Znamená to tedy, že pokud poplatník obdrží od 1. ledna 2025 příjem z prodeje podílu nebo cenného papíru vyšší než 40 mil. Kč ve zdaňovacím období, bude příjem přesahující tuto hranici zdaňován. Jako výdaj bude ale možné standardně uplatnit nabývací cenu podílu nebo cenného papíru (resp. její část), resp. bude možné jako výdaj uplatnit tržní hodnotu těchto aktiv k 31. prosinci 2024. Znamená to tedy, že fakticky bude zdaňován nárůst hodnoty podílů a cenných papírů od 1. ledna 2025.

 

Úpravy v oblasti tzv. zaměstnaneckých benefitů

V oblasti příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dochází k podstatným změnám. Předně se mění přístup ke stravování v tom smyslu, že nově bude osvobozeno jak stravování v nepeněžité formě (včetně stravenek), tak v peněžité formě jen do zákonem stanoveného limitu. Doposud je tento zákonný limit (v roce 2023 činí 107,10 Kč za jednu směnu) používán jen pro peněžitý příspěvek na stravování. Znamená to tedy, že pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci stravování (v jakékoliv formě), jehož úhrnná hodnota bude překračovat zákonný limit,[1] bude nadlimitní hodnota stravování podléhat dani z příjmů včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Podle textu důvodové zprávy se do hodnoty stravování nebude zahrnovat poskytnutí drobného občerstvení (například mísy ovoce, které jsou zaměstnancům k dispozici na pracovišti a na pracovních poradách) ani stravování v rámci pracovních jednání.

Další změna se týká tzv. volnočasových benefitů, tedy nepeněžitého plnění, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci v podobě možnosti použití vzdělávacích a rekreačních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce nebo tištěné knihy, příspěvků na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného aj. charakteru atp. Doposud jsou tyto nepeněžité benefity osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob bez limitu (jedinou výjimkou je poskytnutí rekreace, které je omezeno částkou 20 tis. Kč za zdaňovací období). Nově bude osvobození těchto benefitů limitováno částkou ve výši poloviny průměrné mzdy, tedy pro rok 2024 částkou 21 983,50 Kč. Tzv. volnočasové benefity přesahující tento limit budou podléhat jak dani z příjmů fyzických osob, tak pojistnému na sociální a zdravotní pojištění.

V oblasti daně z příjmů fyzických osob dochází dále ke zrušení některých osvobození od daně, například zrušení osvobození nepeněžních darů poskytnutých z fondu kulturních a sociálních potřeb, dále ke zrušení osvobození příjmu až do výše 500 tis. Kč poskytnutého jako sociálního výpomoc zaměstnanci pro překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů atp.

Konsolidační balíček přináší další podporu elektromobility, což se v oblasti zdaňování příjmů zaměstnanců projevuje tím, že od roku 2024 bude poskytování tzv. bezemisních vozidel méně zdaňováno. Bude-li zaměstnanci bezplatně poskytnuto pro soukromé užívání bezemisní vozidlo (tj. vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektronickou energii nebo vodík, nebo jiné vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2), nepeněžní příjem zaměstnance bude oceněn jen ve výši 0,25 % z pořizovací ceny automobilu včetně daně z přidané hodnoty.

 

Změny týkající se pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců a u osob samostatně výdělečně činných

S účinností od ledna 2024 zavádí konsolidační balíček sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy). Znamená to tedy, že zaměstnanci bude strháváno na pojistném 11,6 % z hrubé mzdy (doposud 11 %).

V rámci konsolidačního balíčku byly rovněž schváleny změny týkající se účasti zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce na nemocenském pojištění. Účinnost úpravy je naplánována až na 1. července 2024. Podstatou změny je to, že ke stávajícímu limitu příjmu zaměstnance na dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele (dnes 10 tis. Kč, nově bude počítáno jako 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů, tj. pro rok 2024 se bude jednat o částku 10 500 Kč) přibude i maximální limit výdělku zaměstnance na jeho všechny dohody o provedení práce v jednom měsíci. Nový limit by měl činit 40 % průměrné mzdy (se stejným zaokrouhlovacím pravidlem), tedy 17 500 tis. Kč za měsíc. Znamená to tedy, že pokud si zaměstnanec vydělá na dohody o provedení práce více než tuto částku, budou jeho veškeré příjmy z dohod o provedení práce podléhat pojistnému. Předpokládá se nicméně, že ještě před účinností nové úpravy dojde ke změně těchto pravidel, o čemž Vás budeme včas informovat.

V oblasti pojistného dochází také ke změnám u osob samostatně výdělečně činných. Vyměřovací základ u pojistného na sociální zabezpečení vzroste o 5 p.b., tedy ze stávajících 50 % základu daně na 55 %. Dochází také k navýšení minimálních plateb pojistného na sociální zabezpečení, neboť minimální vyměřovací základ bude v následujících třech letech růst každoročně o 5 p.b. až na cílovou hranici 40 % průměrné mzdy měsíčně. Již pro rok 2024 se to projeví tím, že minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění vzroste ze stávajících 2 944 Kč na 3 852 Kč měsíčně.

 

Další změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob

U daně z příjmů fyzických osob dochází s účinností od kalendářního roku 2024 ke změnám u sazeb daně. Stávající sazby (15 % a 23 %) zůstávají zachovány, nicméně mění se hranice, od které se bude aplikovat 23% daňová sazba. Stávající hranice je rovna 48násobku průměrné mzdy (tj. pro rok 2023 se jedná o částku 1 935 552 Kč), nově se bude jednat o 36násobek průměrné mzdy (pro rok 2024 půjde o částku 1 582 812 Kč).

Dochází také k úpravám v oblasti tzv. odpočtů od základu daně (u fyzických osob se jedná o nezdanitelné části základu daně) a slev na dani. Konsolidační balíček ruší možnost odečítat od základu daně příspěvky člena odborové organizace a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Od roku 2024 se ruší tzv. studentská sleva na dani z příjmů fyzických osob a sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné). Dochází také k významnému omezení slevy na manžela (resp. registrovaného partnera), neboť nově bude podmínkou pro uplatňování této slevy skutečnost, že s poplatníkem žije ve společně hospodařící domácnosti také dítě poplatníka, které nedovršilo věku 3 let. Znamená to tedy, že tato sleva se omezuje pouze na rodiny s malými dětmi.

 

Možnost vylučování tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně

Poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob budou mít od roku 2024 možnost dočasně vylučovat ze základu daní z příjmů tzv. nerealizované kurzové rozdíly (v podobě kurzových zisků i kurzových ztrát). Tyto rozdíly se týkají zejména pohledávek a dluhů a vznikají přepočtem ke konci účetního (zdaňovacího) období. Z pohledu účetních předpisů ovlivňují výsledek hospodaření daného období a doposud ovlivňovaly i základ daně.

Poplatníci budou mít nově možnost tyto tzv. nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně dočasně vylučovat a do základu daně je zahrnout (například kurzové zisky zdanit) až tehdy, dojde-li k jejich realizaci, tj. zejména k úhradě pohledávky nebo dluhu. Podmínkou pro využití této možnosti je však to, že se poplatník včas přihlásí do režimu vylučování kurzových rozdílů. Lhůta pro přihlášení se do tohoto režimu je poměrně krátká – do 3 měsíců po zahájení zdaňovacího období. Bude-li tedy chtít některý z poplatníků tohoto režimu využít například již pro zdaňovací období kalendářního roku 2024, bude třeba se přihlásit v prvním čtvrtletí příštího roku, tedy ještě v době, kdy nebude možné odhadnout vývoj měnových kurzů ke konci roku. Platí dále, že jakmile se poplatník do režimu vylučování kurzových rozdílů přihlásí, nelze se pro daný rok již odhlásit – dobrovolně vystoupit bude možné až uplynutím druhého zdaňovacího období následujícího po tom, co poplatník zašle správci daně oznámení o vystoupení z režimu vylučování kurzových rozdílů. Tento režim bude končit také v zákonem stanovených situacích (například v důsledků přeměn).

 

Změny u daně z příjmů právnických osob a další úpravy obecných pravidel

U daně z příjmů právnických osob dochází ke zvýšení obecné sazby daně o 2 p.b., tedy ze stávajících 19 % na 21 %.

Změnou je také skutečnost, že tichá vína poskytnutá jako tzv. reklamní a propagační předmět nebude možné od roku 2024 zahrnout do daňově uznatelných nákladů.

Konsolidační balíček zahrnuje do oblasti daňového odpisování hmotného majetku. Předně se významně omezuje možnost uplatnění tzv. mimořádných odpisů, které bylo možné aplikovat u nového majetku pořízené v období posledních čtyř let. Podstatou těchto odpisů bylo rychlejší odpisování některého majetku. Nově bude možné uplatnit mimořádné odpisy pouze u bezemisních vozidel pořízených v letech 2024 až 2028.

Dále se zavádí limitace daňového uplatnění nákladů na silniční motorová vozidla kategorie M1 (tj. na osobní automobily), a to na částku 2 mil. Kč. Znamená to tedy, že pokud poplatník pořídí po 1. lednu 2024 toto vozidlo za částku překračující 2 mil. Kč, bude pro daňové uplatnění (a to jak z pohledu daní z příjmů, tak z pohledu daně z přidané hodnoty – viz dále) vycházet z maximální ceny 2 mil. Kč.

V oblasti daní z příjmů dochází k dalším podstatným změnám, a to například ke zjednodušení oznamování příjmů plynoucích do zahraničí tzv. daňovým nerezidentům, ke zrušení institutu tzv. plátcovy pokladny a k řadě dalších úprav.

 

Prodloužení účinnosti zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s válkou na Ukrajině

Konsolidační balíček prodlužuje i na rok 2023 účinnost opatření v oblasti daní, které byly v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny upraveny v roce 2022 zákonem č. 128/2022 Sb. I za rok 2023 tak bude možné odečíst od základu daně dary poskytnuté na Ukrajinu. Stejně tak dochází k prodloužení zvýšeného 30% limitu pro odečet darů od základu daně. Zvýšený limit se týká všech uplatnitelných darů, tj. nejen těch, které souvisí s Ukrajinou.

 

  1. Novinky v oblasti účetnictví

Konsolidační balíček (oproti původnímu očekávání) změnil i stávající účetní předpisy. V rámci novely zákona o účetnictví, která bude doprovozena změnami tzv. účetních vyhlášek, došlo k následujícím hlavním změnám:

 

Změna definice čistého obratu

Novela zákona o účetnictví mění pojetí tzv. čistého obratu. Doposud se obratem pro účely účetních předpisů rozuměla výše celkových výnosů účetní jednotky, nově se do obratu budou zahrnovat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb. U řady účetních jednotek tak dojde ke snížení vykazovaného účetního obratu. Tato skutečnost může mít konkrétní vliv na zatřídění dané účetní jednotky do kategorie mikro, malé, střední a velké účetní jednotky (tyto kategorie jsou spojeny s různými povinnostmi), na povinnost auditu účetní závěrky (u malých účetních jednotek) atp.

Doplňujeme také, že u některých účetních jednotek (například u finančních institucí a neziskových organizací) bude čistý obrat definován jinak.

 

Možnost vedení účetnictví v cizí měně

Zákon o účetnictví zavádí od roku 2024 možnost vést účetnictví v eurech, amerických dolarech nebo v britských librách. Tato možnost se netýká všech účetních jednotek, nýbrž jen těch, u nichž je jedna z těchto měn tzv. funkční měnou. Touto funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Znamená to tedy, že pokud má daná účetní jednotka například převažující část vstupů a výstupů v eurech, bude se moci od roku 2024 rozhodnout a vést účetnictví nikoliv v českých korunách (jako doposud), ale v eurech. Jakmile se pro možnost vést účetnictví v cizí měně rozhodne, nebude možné na dobrovolné bázi přejít zpět na české koruny. Česká koruna se pro tuto účetní jednotku stane měnou účetnictví jen tehdy, pokud by se změnila měna primárního ekonomického prostředí, jinými slovy primární měnou, která danou entitu ovlivňuje, by již nebylo euro, ale česká koruna.

Možnost vést účetnictví v cizí měně je významnou novinkou, jejíž správná aplikace má řadu širších souvislostí (například daňové důsledky) a bude vyžadovat bezchybnou podporu používaného účetního softwaru.

 

Zprávy o udržitelnosti (ESG)

Novela zákona o účetnictví přináší první fázi implementace právní úpravy sestavování a ověřování zpráv o udržitelnosti. Účelem těchto zpráv bude poskytnout informace potřebné k pochopení dopadů činnosti účetní jednotky na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení účetní jednotky. V první fázi se povinné vyhotovování zpráv o udržitelnosti týká velkých subjektů (obchodních korporací) – mezi kritéria patří například překročení průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období. V dalších fázích bude okruh povinně sestavujících účetních jednotek rozšiřován.

 

Zpráva o daních z příjmů

Podobně jako zpráva o udržitelnosti se i nově sestavovaná zpráva o daních z příjmů bude dotýkat velkých subjektů (obchodních korporací) – zde mezi kritéria patří dosažení ročního obratu 19 mld. Kč. Mezi další podmínky patří i to, že subjekt má v účetním období zahraniční pobočku nebo zahraniční stálou provozovnu. Podstatou těmito subjekty vyhotovovaných zpráv bude informování mj. o tom, kolik činil náklad na daň z příjmů a jaká výše daně byla účetní jednotkou uhrazena.

 

  • Novinky v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní

V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k parametrické změně u daňových sazeb. Základní sazba DPH zůstává zachována ve výši 21 %, nicméně stávající dvě snížené sazby (tj. 10 % a 15 %) budou sloučeny v jednu sazbu ve výši 12 %. V důsledku toho dojde ke změně v zatížení plnění, která jsou doposud zdaňována v nižších sazbách.

 

Zároveň dochází k přetřídění některých plnění mezi daňovými sazbami. Do základní sazby DPH se například přeřazují některá plnění, která byla dříve (v souvislosti s plánovaným náběhem 3. a 4. fáze EET) daňově zvýhodněna. Nově tak budou zdaňovány základní sazbou DPH například opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, točené pivo atp. Do základní sazby se rovněž přeřazuje například palivové dřevo a nealkoholické nápoje (kromě pitné vody z vodovou a některých tekutých mléčných výrobků).

S účinností od 1. ledna 2024 se zavádí také nový typ osvobození od daně (s nárokem na odpočet daně na vstupu) v podobě dodání knihy a poskytnutí obdobné služby (tzv. elektronické knihy). Tato plnění tak nebudou zatížena žádnou daní z přidané hodnoty.

V souvislosti s daňovým omezením uplatňování osobních vozidel kategorie M1 (viz předchozí část) dochází od roku 2024 k omezení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u těchto automobilů na částku 420 tis. Kč (tj. 2 mil. Kč x 21 %).

Podle přechodného ustanovení týkajícího se automobilů se nová úprava bude vztahovat na odpočet DPH vzniklý po účinnosti novely. Nicméně, pokud bude zaplacena řádná záloha do konce roku 2023, odpočet by mohl převýšit částku 420 000 Kč. Samozřejmě je nutné akceptovat běžné obchodní podmínky v daném sektoru, aby nedocházelo ke zneužití práva.

V oblasti spotřebních daní dochází zejména k parametrickým změnám v oblasti daňových sazeb (pravidelné postupné zvyšování spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků, lihu atp.), jakož i zdaňování ostatních tabákových výrobků a omezení osvobození v některých případech (například zrušení osvobození leteckých pohonných hmot u vnitrostátních letů).

 

  1. Další novinky

Konsolidační balíček přináší novinky v celé řadě dalších oblastí. Mezi tyto oblasti například patří:

  • zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až o 80 % a pravidelné „valorizování“ této daně pomocí tzv. inflačního koeficientu
  • zrušení kolkových známek
  • omezení v oblasti tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) atp.

Rozsah měněné právní úpravy i složitost detailních změn vyplývajících z konsolidačního balíčku jsou významné. V případě Vašeho zájmu se tak obraťte, prosím, na naše zaměstnance, kteří Vám dopad pomohou konkrétně specifikovat.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

[1] V tuto chvíli se předpokládá, že zákonný limit pro rok 2024 bude činit 115,50 Kč za jednu směnu. Jeho konečná výše však bude vycházet až ze sazeb cestovních náhrad, které budou v průběhu měsíce prosince 2023 vyhlášeny ve Sbírce zákonů.