Přeskočit na obsah

WE ARE VGD

Let's talk
appraisal/transfer pricing

Oceňování/Převodní ceny

Jsme nezávislí profesionálové s mnohaletými mezinárodními zkušenostmi v oboru oceňování podniku a jeho nehmotných, nemovitých i movitých aktiv, včetně posudků pro náhradu škody, ušlých zisků a jiné soudní spory. V praxi jsme se setkali téměř s každým odvětvím ekonomiky, rozumíme energetice, průmyslu, stavebnictví i sektoru služeb a disponujeme přístupem do významných mezinárodních databází jako jsou Bloomberg, Amadeus či Capital IQ.

Oceňování

Klienti do nás vkládají důvěru při stanovování nezávislé a obhajitelné hodnoty majetku pro účely přeměny a restrukturalizace společností, nepeněžitých vkladů a příplatků mimo základní kapitál společnosti, převodů majetku mezi spojenými osobami, emisí zaměstnaneckých či prioritních akcií, podkladů pro rozhodnutí jednatelů a představenstev jednajících s péčí řádného hospodáře, vytěsnění minoritních akcionářů, nabídky a povinné nabídky převzetí, mezinárodního finančního výkaznictví (IFRS), soudních sporů a arbitráže, potřeby insolvenčních správců, hypoték a zajištění úvěrů, revize znaleckých posudků, transferových cen pro potřeby daňového řízení, ručení, exekuce a dražby, finanční asistence, analýzy proveditelnosti a rentability a revize finančních modelů.

Mezi majetky, které oceňujeme, patří podniky nebo jejich části, organizační složky, malé i velké akciové a obchodní podíly v obchodních společnostech, nehmotné majetky (ochranné známky, know-how, licence, patenty a užitné vzory, software), finanční majetek, cenné papíry, nemovitosti, výrobní areály, samostatné movité věci a soubory věcí movitých, zásoby, pohledávky a závazky, smlouvy, ušlé zisky/škody, ručení a leasing.

shutterstock_80240017

Převodní ceny

Vytváříme dokumentace převodních cen a jejich aktualizaci, včetně možné implementace do znaleckých posudků, revize a aktualizace zpracovaných dokumentací (Master file i Local file). Připravujeme srovnávací analýzy pro zjištění na trhu obvyklých hodnot ukazatelů, úrokových sazeb apod. za využití externích databází. Nastavujeme systém převodních cen.

Dále klienty zastupujeme v případných sporech s finančním úřadem, poskytujeme poradenství v oblasti nehmotného majetku a jeho financování a také v oblasti alokace zisku stálých provozoven. Zajišťujeme školení zaměstnanců finančních oddělení a controllingu, která jsou orientována na problematiku rizik v oblasti stanovování převodních cen.

shutterstock_1166462578
V praxi jsme se setkali téměř s každým odvětvím ekonomiky.
Rozumíme energetice, průmyslu a stavebnictví i sektoru služeb.

Na co se specializujeme

Oceňování

Stanovování nezávislé, obhajitelné hodnoty majetku pro nejrůznější účely.

Převodní ceny

Nastavování, aktualizace, revize a znalecké posudky převodních cen, analýzy ukazatelů, odborné poradenství a školení.

Garanti

20
Dagmar Dušková

Audit Manager Praha & Partner VGD Appraisal

Dagmar je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze a součástí VGD je od roku 2003. V oblasti auditu se věnuje finančnímu i podnikatelskému sektoru zakázek auditů statutárních a konsolidovaných účetních závěrek dle českých účetních standardů či IFRS, auditů konsolidačních balíků dle skupinových účetních pravidel, auditu dotací, auditu zahajovacích rozvah a podílí se na finančních due diligence. Ve znalecké kanceláři je garantem znaleckých posudků a oceňovacích zpráv v plném rozsahu znaleckého oprávnění znalecké kanceláře.
24
Daniel Knopp

Head of transfer pricing VGD Appraisal

Daniel je absolventem Fakulty podnikohospodářské na VŠE v Praze, kde úspěšně dokončil i specializační studium oceňování nemovitých věcí. Součástí týmu VGD, kde využívá své praktické zkušenosti s hutnickým průmyslem, strojírenstvím, slévárenstvím, dopravní technikou a mezinárodním obchodem, je od roku 2013. Díky zkušenostem v oblasti převodních cen a oceňování řadu let působil jako mentor na VŠE v Praze, přednášel na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a vyučoval oceňování nemovitých věcí a obchodních závodů na soukromých vyšších odborných a vysokých školách. V rámci procesu neustálého vzdělávání se věnuje daňové problematice.
25
Miloslav Mahdík

Head of valuation VGD Appraisal

Miloslav je absolventem VŠE v Praze se specializacemi Oceňování podniku a jeho majetku a Hospodářská politika, dále také oboru Ekonomická teorie na FF UK v Praze. Má bohaté zkušenosti z působení ve znaleckém ústavu NOVOTA a.s. a ve společnosti BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. Ve znalecké kanceláři VGD působí od roku 2011 a zastává pozici vedoucího zakázek oceňování pro Českou republiku. Je jmenován soudním znalcem v oblasti oceňování obchodních závodů. Zabývá se také praktickými problémy v oblasti vyčíslení ušlých zisků a škod obecně a problematikou převodních cen v rámci spojených osob (transfer pricing).
26
Václav Kunášek

Head of real estate VGD Appraisal

Václav je absolventem Stavební fakulty a postgraduálního vzdělávacího oboru oceňování nemovitostí na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Oceňování nemovitostí se věnuje od roku 2011 a během své praxe se podílel na zpracování řady rozličných znaleckých posudků v oblasti zjišťování různých druhů cen nemovitostí, mimo jiné výrobních, skladových a provozních areálů, investičních celků, administrativních budov, obytných budov, rodinných domů a pozemků.