Přeskočit na obsah

WE ARE VGD

Let's talk
privacy policy

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co se v těchto zásadách ochrany osobních údajů dozvíte?

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, kdy a jakým způsobem budeme pracovat s Vašimi osobními údaji a jaká práva ohledně Vašich osobních údajů máte. Vše v úplném souladu s aktuálně platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, toto nařízení budeme dále nazývat jen „GDPR“ a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás na zdenek.lazek@vgd.cz.
Níže naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v naší společnosti zpracováváme a jaká pravidla k ochraně osobních údajů v naší společnosti dodržujeme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů. Snažíme se, aby naše Zásady byly pro Vás srozumitelné a jasné. Pokud však bude potřeba cokoliv vysvětlit, níže najdete naše kontaktní údaje.
Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován.

Kdo vaše osobní údaje spravuje?

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost VGD, s.r.o., se sídlem Bělehradská 314/18, Praha 4, 140 00, IČ 256 26 311, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55945 (dále jen „VGD“).
Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé, které jsme pečlivě prověřili a uzavřeli s nimi písemné dohody. Zpracování vašich osobních údajů mohou také provádět poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací. Informace o použití konkrétních aplikací naleznete v následující části.

Základní pojmy

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč ve společnosti VGD postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.
„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
„Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;
„Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost VGD;
„Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;
„Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být zejména:

 •  klient společnosti VGD, jeho zaměstnanec či zástupce;
 •  obchodní partner společnosti VGD, jeho zaměstnanec či zástupce;
 •  jiná osoba, která je ve smluvním vztahu se společností VGD;
 •  klient nebo zákazník obchodního partnera společnosti VGD;
 •  osoba účastnící se soutěží a akcí pořádaných společností VGD, popř. akcí, kterých se účastní VGD;
 •  návštěvník webových stránek společnosti VGD;
 •  zaměstnanec společnosti VGD;
 •  uchazeč o zaměstnání u společnosti VGD.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Dodržujeme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.
Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

VGD zpracovává následující kategorie osobních údajů ve vztahu ke klientům:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, název společnosti, IČ, DIČ;
 • kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a jiné obdobné informace;
 • cookies, IP adresa;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu (např. kupní smlouvu, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu apod.). Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti VGD, s.r.o. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.
Není-li dále uvedeno jinak, je nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou ve VGD vůči Vám uplatňujeme, 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a VGD, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.
Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 1 rok od jeho ukončení. Pokud se naším zákazníkem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme Vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemůžeme poskytnout příslušný produkt či službu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto Zásad či jinou cestou, na kterou budete individuálně upozorněni.
Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností
a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.
Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro jasně stanovené účely, jejichž přehled najdete právě v této části webu. Jedná se především o situace, pokud procházíte naši webovou platformu, vyplníte formulář nezávazná poptávka nebo se přihlásíte k odběru newsletteru. Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat k žádným jiným účelům.

IP adresa a soubory cookies

Bez vaší IP adresy se neobejdeme, jinak bychom vám nedokázali zobrazit náš web. Vaši IP adresu také uchováváme společně s datem přístupu na web v přístupovém logu, a to jen za účelem bezpečnosti našeho webu. Vaše IP adresa bude v přístupovém logu uložena 365 dní, poté je automaticky smazána.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Cookies používáme v souladu s Nařízením.
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím.
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
Uživatelé našeho webu mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu. Pokud budete chtít využívání cookies odmítnout, lze tak učinit prostřednictvím nabízení „cookies lišty“ na našem webu.

Využíváme několik druhů cookies:

Nezbytné cookies
Tyto základní technické nebo také funkční cookies jsou potřeba proto, aby web mohl fungovat správně a byl bezpečný.

Analytické cookies
Využíváme několik analytických nástrojů, pomocí kterých sledujeme, jak náš web funguje:

 • Google Analytics pro měření webové návštěvnosti
 • HotJar pro zjištění, zda je používání našeho webu pro návštěvníky intuitivní

Cookie Google Analytics je uchovávána maximálně po dobu dvou let od poslední návštěvy našeho webu, cookie HotJar po dobu jednoho roku od vaší poslední návštěvy. Do obou nástrojů odesíláme výhradně anonymní data, která nelze jakkoliv spojit s vámi.

Marketingové cookies
Díky marketingovým cookies vám můžeme zobrazovat relevantní reklamu, ale jen poté, co nám k tomu udělíte váš souhlas. Konkrétně na našem webu používáme cookies reklamních služeb Google Ads, Facebook Ads (společnost Meta), Sklik. Informace o fungování těchto cookies naleznete na stránkách jednotlivých poskytovatelů.

Kontaktní formulář Nezávazná poptávka

Prostřednictvím kontaktního formuláře se nás na cokoliv můžete zeptat nebo společně můžeme začít jednat o spolupráci. V rámci kontaktního formuláře pracujeme s Vaším jménem, názvem společnosti, e-mailovou adresou a telefonním číslem. Tyto údaje zpracováváme jen za účelem vytvoření nabídky našich služeb, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Váš dotaz, a to nejdéle 12 měsíců od odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracovávání svých údajů.

Newsletter

Náš newsletter zasíláme našim klientům, zaměstnancům a dále jen lidem, kteří se k němu přihlásili na našem webu, a udělili tak souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Pokud budete mít zájem o zasílání novinek a přihlásíte se k odběru newsletteru, budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom Vám mohli novinky zasílat, a to na základě Vašeho souhlasu, který jste nám spolu s přihlášením udělili.
Váš e-mail budeme zpracovávat bez omezení, pokud ho Vy sami neukončíte.

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od Vás ve společnosti VGD obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů). Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci společnosti VGD. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť;
 • marketingové agentury;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo společnost VGD, s.r.o. pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy (např. finanční úřady) jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

Zabezpečení

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování.
Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance společnosti VGD a dodavatele VGD, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.
Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme ve VGD. Naši partneři jsou zavázáni ke stejným povinnostem jako my, a to prostřednictvím zpracovatelských smluv.
Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.
Využíváme cloudových uložišť, která jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Právo na informace a přístup k osobním údajům
Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce.
Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce.
Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Máte právo žádat od společnosti VGD kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu
Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, můžete nás na to upozornit. Máte právo na to, aby společnost VGD bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby společnost VGD bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a společnost VGD má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie
  nebo České republiky.

V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.
Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů,
kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby společnost VGD omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost VGD mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • společnost VGD již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy společnosti VGD převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnosti VGD ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost VGD bránila, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany společnosti VGD přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

Právo vznést námitku
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů společnosti VGD, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy.
Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy společnosti VGD. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy společnosti VGD, s.r.o., zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu zdenek.lazek@vgd.cz nebo osobně na adrese Bělehradská 314/18, Praha 4.

Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 1. 10. 2023.