Přeskočit na obsah

Novela zákoníku práce – jaké změny přináší?

Dne 12.09.2023 byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákoníku práce, která byla 19.09.2023 publikována ve Sbírce zákonů. Níže uvádíme základní charakteristiku nejdůležitějších změn, na něž by se zaměstnavatelé měli s účinností od 1.10.2023 připravit.

 1. Zavedení podmínek a postupu pro případ uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo jejich změny a ukončení, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Uzavřený dokument musí být odeslán na zaměstnancem písemně sdělenou elektronickou adresu, která není v dispozici zaměstnavatele. Do 7 pracovních dnů od dodání může zaměstnanec odstoupit.
 2. Rozšíření výčtu informací dle § 37, s nimiž zaměstnavatel musí seznámit zaměstnance (např. informace o odborném rozvoji. Současně byla zkrácena lhůta z 1 měsíce na 7 dnů od vzniku pracovního poměru nebo od změny již poskytnutých informací. Informace poskytnuté před 1.10.2023 je nutné aktualizovat pouze pokud o to zaměstnanec požádá.
 3. Změny na úseku dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), konkrétně:
  • povinnost poskytnout informace uvedené v § 37 stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru
  • povinnost předem rozvrhnout pracovní dobu v písemném rozvrhu a seznámit s ním, či jeho změnou, zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž se rozvrh vztahuje. Lze se dohodnout i na jiné době seznámení.
  • v dohodě o provedení práce musí být uvedeny sjednané práce a do maximálního limitu (300 hodin za kalendářní rok) se započítává i doba práce konaná pro téhož zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce
  • právo na náhradu odměny v případě jiných důležitých osobních překážek a překážek z důvodu obecného zájmu (lze vyloučit dohodou nebo vnitřním předpisem)
  • pokud vztah založený dohodou trval alespoň 180 dnů v předchozích 12 měsících, může zaměstnanec požádat o zaměstnání v pracovním poměru a zaměstnavatel se musí do 1 měsíce písemně vyjádřit
  • možnost písemně požádat o odůvodnění výpovědi, pokud má zaměstnanec za to, že byla dána z důvodu domáhání se svých práv
  S účinností od 1.1.2024 vznik nároku na dovolenou. Pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin.
 4. Zvýšení limitu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, který umožní výkon práce nad již dohodnutý rozsah práce přesčas o dalších 416 hodin za kalendářní rok (624 hodin u záchranářů) – k 1.1.2029 bude toto ustanovení zrušeno.
 5. Nová úprava práce na dálku (home office)
  • práce na dálku umožněna pouze na základě písemné dohody (lhůta pro uzavření písemných dohod u již aktivních home office upravených jinak než písemnou dohodou je do konce října)
  • náklady lze hradit v paušální výši stanovené vyhláškou MPSV je to 4,60 Kč za hodinu nebe v prokázané výši. Se zaměstnancem se lze dohodnout, že náhrada nenáleží.
  • právo chráněný zaměstnanců (těhotenství, péče o dítě do 9 let věku, péče o osobu závislou na péči) požádat o výkon práce na dálku. Pokud zaměstnavatel nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit.
 6. Změny na úseku rodičovské dovolené – žádost o čerpání musí zaměstnanec podat alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou. Pokud v tom zaměstnanci nebrání vážné důvody, musí žádost obsahovat dobu trvání a lze ji podávat i opakovaně.
 7. Změny v doručování
  • u doručování zaměstnavatelem jsou všechny způsoby nově rovnocenné s výjimkou doručování prostřednictvím pošty – tento způsob lze využít pouze pokud nelze doručovat na pracovišti.
  • za splnění stanovených podmínek umožněno doručování některých dokumentů zaměstnanci a zaměstnavateli prostřednictvím sítě elektronických komunikací
  • k doručení do datové schránky zaměstnance i zaměstnavatele postačí, není-li znepřístupněna, souhlas zaměstnance se již nevyžaduje.
 8. Do zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce doplněny v souvislosti s novelou nové sankce, např. za nesplnění povinností na úseku home office (neuzavření písemné dohody, pokuta až do výše 300 000 Kč) nebo neposkytnutí písemného odůvodnění zamítnutí žádosti „chráněného zaměstnance“ o kratší pracovní dobu nebo home office (pokuta až do výše 200 000 Kč).

V případě jakýchkoli dotazů je Vám k dispozici Veronika Nožičková, advokát VGD Legal specializující se na pracovní právo (veronika.nozickova@vgdlegal.cz).