Přeskočit na obsah

Převodní ceny (Transfer pricing)

Převodní ceny, nebo také transferové ceny, označují postupy stanovení ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma ekonomicky či personálně spojenými subjekty pro
daňové účely, aby dané transakce odpovídaly podmínkám, které by sjednaly nezávislé
subjekty.
Dle požadavků českých daňových zákonů by tyto ceny měly být stanoveny v obvyklé
výši, tj. ve stejné výši, jako by byly sjednávány mezi nezávislými subjekty (jedná se
o princip tržního odstupu), a takto by převodní ceny měly být kontrolovány finanční
správou.

Podle nejaktuálnějších statistik MFČR v roce 2020 finanční správa realizovala
249 kontrol zaměřených na převodní ceny, což znamenalo doměření daně z příjmů ve
výši 1,4 mld. Kč a zvýšení daňového základu kontrolovaných subjektů o 7,9 mld. Kč.
Celkem za roky 2014–2020 finanční správa provedla 2 431 kontrol a doměřila daň ve
výši 4,5 mld. Kč.

 

Mezi typické příklady závislých transakcí, které jsou sjednávány mezi spojenými osobami
a mezi nejčastější transakce, na které se zaměřují finanční úřady při daňové
kontrole, patří:

 1. Transakce týkající se prodeje meziproduktů, finálních produktů, materiálu či zboží;
 2. Transakce s hmotným majetkem – nákup, prodej, nájem a pronájem (např. strojů,
  nemovitého majetku);
 3. Transakce s nehmotným majetkem – sdílení nákladů na logo, nákladů na výzkum
  a vývoj využívané ve skupině podniků, ocenění licencí a licenčních poplatků (DEMPE
  analýza), apod.;
 4. Poskytování služeb – poskytování podpůrných vnitroskupinových služeb (účetnictví,
  daňové služby, public relations, personální služby, marketing atd.), sdílení nákladů
  na servisní střediska ve skupině (celá škála služeb), poskytování manažerských
  a odborných konzultačních služeb;
 5. Financování ve skupině – poskytování půjček a úvěrů, podřízené a mezaninové
  dluhy, emitované dluhopisy, cashpooling a jiné formy financování (např. finanční
  asistence), včetně tzv. skrytého financování;
 6. Poskytování záruk a jiných forem zajištění.

Doporučujeme klientům věnovat zvýšenou pozornost nastavení, ale i dokumentaci
k převodním cenám s popisem použitých metod stanovení převodních cen v rámci
transakcí realizovaných mezi spojenými osobami. Většinou bývá popsáno v dokumentem
nazývaných Master file pro celou skupinu společností a v Local file pro každou
společnost ve skupině.
Zjednodušeně a obecně lze říci, že problematika převodních cen je relevantní pro každý
subjekt, respektive účetní jednotku, který ve zprávě o vztazích eviduje alespoň 1 transakci
mezi účetní jednotkou a osobou ovládající tuto účetní jednotku nebo mezi účetní
jednotkou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (a tedy i mezi účetní jednotkou
a jí ovládanými osobami). Převodní ceny se zcela jistě také budou týkat každého subjektu,
který v rámci svého daňového přiznání podává samostatnou přílohu k položce 12
I oddílu v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob. Uvedená příloha se podává
a vyplňuje za každou spojenou osobu dle § 23 odst. 7 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů
zvlášť, a to pokud za zdaňovací období nebo období, za které subjekt podává daňové
přiznání, byly se spojenou osobou uskutečněny transakce a jsou splněny další podmínky,
které jsou uvedeny v pokynech k vyplnění samostatné přílohy k položce 12 I. Oddílu.

VGD PODPORA V OBLASTI PŘEVODNÍCH CEN

VGD poskytuje poradenství vedoucí ke správnému nastavení, případně zhodnocení
a zdokumentování převodních cen pro klienta tak, aby měl dostatečnou informovanost
a argumentaci pro jednání se správcem daně, a to:

 • vypracování (nebo asistence při přípravě) transfer pricingové dokumentace (dokumentace
  převodních cen – Local file, Master file) včetně jejich pravidelných periodických
  aktualizací,
 • vypracování (nebo asistence při přípravě) srovnávacích studií (benchmarking) anebo
  příprava srovnávacích analýz za využití externích placených databází, a to například
  na základě pořízené online licence k používání databáze „Royalty Range“,
  která obsahuje finanční/účetní data o srovnatelných nezávislých společnostech,
  dále také data o srovnatelných nezávislých transakcích s různými druhy nehmotného
  majetku, o srovnatelných nezávislých finančních transakcích a o poplatcích za
  různé druhy služeb,
 • vypracování (nebo asistence při přípravě) expertních ocenění v oblasti převodních
  cen nebo posouzení dodržení principu tržního odstupu ve vztahu k současným nebo
  plánovaným transakcím se spojenými osobami,
 • plánování strategie převodních cen a související struktury skupiny,
 • návrh a zpracování cenotvorby pro klienta (tj. doporučení v rámci prvotního nastavení
  cen mezi spojenými osobami),
 • vypracování (nebo asistence při přípravě) posouzení správnosti vnitropodnikových
  dohod a smluv z daňového pohledu – vypracování / revize smluvní dokumentace
  u skupinových transakcí,
 • asistence v průběhu kontrol převodních cen zahájených finanční správou a vypracování
  „obranného dokumentu“ (tzv. defence file) v případě daňové kontroly,
 • zhodnocení základních rizik souvisejících s převodními cenami,
 • posouzení tzv. substance a benefit testu,
 • nastavení či revize systému převodních cen (revize již existujících dokumentací –
  Master file a Local file dokumentací),
 • analýza a dokumentace finančních transakcí všeho druhu (vnitroskupinové půjčky
  a zápůjčky, cash-pooling, ručení, finanční asistence apod.),
 • poradenství v oblasti nehmotného majetku (arm’s length test, DEMPE analýza, atd.)
 • poradenství v oblasti alokace zisku stálých provozoven,
 • pomoc při sestavení Country-by-country reportingu,
 • školení zaměstnanců finančního oddělení / controllingu na problematiku rizik v oblasti
  nastavení převodních cen.

V případě zájmu o jakoukoli z výše uvedených služeb, a to i jen pro případnou konzultaci,
se neváhejte obrátit na naši znaleckou kancelář VGD Appraisal, s.r.o., konkrétně
na: Ing. Daniel Knopp – Head of Transfer Pricing and Senior Valuation Consultant,
daniel.knopp@vgd.eu, tel.: +420 605 295 968.