Přeskočit na obsah

Whistleblowing – „druhá implementační vlna“

Dne 20. 06. 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („ZOO“), jehož účinnost nastala 01. 08. 2023. Tento nově přijatý zákon provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Přesto, že zákon nabyl účinnosti 01. 08. 2023 bylo zaměstnavatelům, kteří nejsou veřejnými zadavateli a zaměstnávají více než 50, ale méně než 250 zaměstnanců, umožněno, aby povinnost spočívající v zavedení vnitřního oznamovacího systému splnili v termínu do 15. 12. 2023.

Pro ty, kteří ještě nezačali s procesem implementace níže telegraficky shrnujeme základní informace a povinnosti vyplývající ze zákona na ochranu oznamovatelů.

Cíl zákona:
poskytnout oznamovateli záruku, že pokud stanoveným způsobem oznámí skutečnosti nasvědčující tomu, že u subjektu, s nímž spolupracuje, došlo k protiprávnímu jednání, nebude nijak sankcionován.

Co se oznamuje:
protiprávní jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje ZOO,
 • porušuje právo v oblastech upravených EU (např. ochrana spotřebitele, osobních údajů, životního prostředí, daně z příjmů právnických osob, finanční služby, atd.).

Kdo oznamuje:
fyzické osoby, které vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, tj. např. zaměstnanci, osoby ve služebním poměru, dobrovolníci, stážisté, ale i další osoby, jako jsou např. rodinní příslušníci oznamovatele nebo jeho kolegové. Prací nebo obdobnou činností se rozumí též ucházení se o práci nebo o jinou obdobnou činnost.

Oznámení:
Musí obsahovat identifikaci oznamovatele (anonymní oznámení možno pouze pokud je povinný subjekt AML povinnou osobou), musí být důvodné a nesmí být vědomě nepravdivé.

Komu se oznamuje:
Příslušné osobě, která je určena zaměstnavatelem a kterou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá, plně svéprávná a nestranná. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti nijak postihována.

Jak se oznamuje:
Vnitřním oznamovacím systémem, který by měl umožnit písemné, ústní či osobní podání oznámení.

Základní povinnosti zaměstnavatele:

 • zřídit vnitřní oznamovací systém a zavést procesy pro reakci na oznámení a přijímání nápravných opatření – nejvhodnější způsob je zavedení formou vnitřního předpisu,
 • určit příslušnou osobu odpovědnou za příjem a vyřizování oznámení, a poučit ji o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze ZOO (o poučení je třeba sepsat záznam),
 • zajistit utajení totožnosti oznamovatele,
 • vést evidenci přijatých oznámení a uchovávat podané oznámení (vč. s tím souvisejících dokumentů) po dobu 5 let,
 • uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o způsobech oznamování, o osobách, od nichž přijímá oznámení a kontaktní údaje na pověřenou osobu,
 • pro všechny zaměstnavatele platí zákaz realizace odvetného opatření vůči oznamovateli a zákaz bránit v podání oznámení.

Sankce:

 • Za porušení povinnosti zřídit vnitřní oznamovací systém – pokuta až do výše 1 000 000 Kč.
 • Za porušení zákazu odvetného opatření – pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

V případě jakýchkoli dotazů je Vám k dispozici Veronika Nožičková, advokát VGD Legal specializující se na pracovní právo (veronika.nozickova@vgdlegal.cz).