Přeskočit na obsah

Cestovní náhrady od 1.1.2024

CESTOVNÍ NÁHRADY pro rok 2024  

1. TUZEMSKO

 • Stravné:

5 – 12 hod (včetně)                   140 – 166 Kč

12 – 18 hod (včetně)                  212 – 256 Kč

nad 18 hod                                  333 – 398 Kč

 • Krácení: při bezplatně poskytnuté snídani, obědu a večeři, zaměstnavatel MUSÍ krátit, uvede procento krácení ve směrnici, maximální procenta, o které může zaměstnavatel stravné krátit, jsou následující:

5 – 12 hod                   ↓ 70% za každé jídlo

12 – 18 hod                  ↓ 35% za každé jídlo

nad 18 hod                   ↓ 25% za každé jídlo

 • Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty byla poskytnuta

2 bezplatná jídla při služební cestě trvající 5 – 12 hodin

3 bezplatná jídla při služební cestě trvající 12 – 18 hodin

 • Pokud zaměstnavatel vyplácí vyšší stravné, než je uvedeno, nebo krátí o nižší procenta, je rozdíl, o který stravné nezkrátil nepeněžním příjmem zaměstnance, tj. o tuto zvýhodněnou nekrácenou část by měl být navýšen vyměřovací základ k dani z příjmu i zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. Pokud k této situaci dojde, nahlaste prosím výši nepeněžního příjmu k dodanění mzdové účtárně.
 • Nárok na úhradu nákladů souvisejících v doložené výši (např. ubytování, …), doklad na ubytování NELZE nahradit čestným prohlášením
 • Při použití dopravního prostředku po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance (dovolená v USA po SC), po které již nenásleduje výkon práce, je zaměstnavatel povinen uhradit náhradu jízdních výdajů do výše, která by náležela v případě, že by k přerušení nedošlo, (stejně i pokud nejprve dovolená, pak práce)
 • soukromý vůz pro služební účely,

základní náhrada pro rok 2024 ve výši 5,60 Kč/km

+ ø spotřeba dle TP * ø cena dle vyhlášky č.398/2023 Sb.

dle které jsou průměrné ceny pohonných hmot stanoveny takto:

38,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů

42,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů

38,70 Kč u motorové nafty

7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

LPG – ceny nejsou stanoveny, pro více informací kontaktujte svého účetního

NEBO dle doloženého dokladu

V základní náhradě je zahrnuto havarijní pojištění, které je zaměstnanec povinen sjednat a uhradit na vlastní náklady.

Při použití soukromého vozu pro služební účely by měl zaměstnanec mít potvrzení o proškolení řidičů, stejně jako při používání služebních vozů.

 

      2. ZAHRANIČÍ

 • Sazba zahraničního stravného dle vyhlášky MF

Vyhláška č. 341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024

https://www.mfcr.cz/cs/kontrola-a-regulace/legislativa/legislativni-dokumenty/2023/vyhlaska-c-341-2023-sb-53892

 • více     než 18 hodin, plná sazba stravného, jinak kráceno následovně:

12 – 18 (včetně)            2/3 sazby pro daný stát

1 – 12 (včetně)             1/3 sazby pro daný stát

Do 59 min (včetně)        není nárok, dále není nárok, pokud zahraničí cesta trvá 5 a méně hodin a současně vzniká nárok na tuzemské stravné.

 • krácení: stejné jako tuzemské cesty: při bezplatně poskytnuté snídani, obědu a večeři, zaměstnavatel MUSÍ krátit, uvede procento krácení ve směrnici, maximální procenta, o které může zaměstnavatel stravné krátit, jsou následující:

1 – 12 hod                    ↓ 70% za každé jídlo

12 – 18 hod                  ↓ 35% za každé jídlo

nad 18 hod                   ↓ 25% za každé jídlo

 • Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty byla poskytnuta

2 bezplatná jídla při zahraniční služební cestě trvající 5 – 12 hodin

3 bezplatná jídla při zahraniční služební cestě trvající 12 – 18 hodin

 • Pokud zaměstnavatel vyplácí vyšší stravné, než je uvedeno, nebo krátí o nižší procenta, je rozdíl, o který stravné nezkrátil nepeněžním příjmem zaměstnance, tj. o tuto zvýhodněnou nekrácenou část by měl být navýšen vyměřovací základ k dani z příjmu i zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance. Pokud k této situaci dojde, nahlaste prosím výši nepeněžního příjmu k dodanění mzdové účtárně.
 • Je-li skutečná doba odletu či příletu letadla jiná než dle letového řádu na letence, potom se počítá dle skutečnosti
 • U zahraničních pracovních cest se firma rozhodne, zda bude či nebude poskytovat zaměstnancům kapesné ve výši 40% z částky stravného před krácením o poskytnutá jídla
 • Zaměstnance vysílané na služební cestu do zahraničí doporučujeme vždy pojistit, v případě služební cesty soukromým vozem zaměstnance požadovat doložení uzavřeného havarijního pojištění a připojištění ostatních sedadel, pokud zaměstnanců cestuje více

 

    3. ZÁLOHY:

 • vyúčtování SC dle kurzu ČNB dne, kdy byla poskytnuta záloha, pokud nebyla poskytnuta záloha, tak dne nástupu na SC, nelze používat pevný měsíční kurz
 • částku, o kterou byla záloha nižší, doplatí zaměstnavatel v CZK
 • částku, o kterou byla záloha vyšší, vrací zaměstnanec v CZK, či v měně zálohy či v měně, na kterou měnu zálohy směnil

Služební cesta by měla být schválená od pověřeného pracovníka ještě před zahájením, aby nedošlo k rozporům v případě nehody, zda to byla služební či soukromá cesta.

Stravné nelze odmítnout, a to před služební cestou, ani zpětně

Stravné nelze zaměstnanci nahradit stravenkou

Dohoda o pracovní činnosti: musí být ve smlouvě uvedeno pravidelné pracoviště a sjednáno poskytování cestovních náhrad (jinak nemá zaměstnanec na cestovní náhrady právo právo).

Dohoda o provedení práce: ve smlouvě není třeba sjednat pravidelné pracoviště, ale je třeba sjednat poskytování cestovních náhrad (jinak nemá zaměstnanec na cestovní náhrady právo právo).

 

Pro více informací kontaktujte naše kolegy na jednotlivých pobočkách.  Tým VGD